BREAKING NEWS

< >

मनोरंजन | विनोदी कथा

पप्पू ROCK , मास्तर SHOCK

ak8600891923 2015-04-13 07:27:19

एकदा शाळेत मास्तर पप्पूचा पेपर तपासताना बेशुद्ध पडला. कारण, पप्पून उत्तरच तस लिहिले होते. प्रश्न 1. कोणत्या युद्धात टिपू सुलतान मारला गेला ? उत्तर- शेवटच्या युद्ध

चांदोबाचे ससे

Vrushali 2015-01-13 06:36:28

एक जंगल् होते .या जंगलात हत्ती राहत होते . जंगलात पाण्याने भरलेले अनेक तलाव आणि सरोवरे होती. त्यामुळे हत्ती अंघोळ करतांना पाण्यत दुब्ण्याचा मनमुराद आनंद लुटायचे .सोंडेमध्ये पाणी भरून त्याचा

घंटासूर आणि म्हातारी

Vrushali 2015-01-13 06:29:34

एक गावात एक घाबरट माणूस राहत होता.एकदा त्याला रात्रीच्या वेळी अचानक दुसऱ्या गावी जाणे भाग पडले . रात्रीची वेळ होती आणि त्याच्या गावाची वेस संपल्याबरोबर लगेच सुरु होत होती.घनदाट झाडी.

गाढव बनले वाघ

Vrushali 2015-01-13 06:12:32

एक छोटेसे गावं होते.त्या गावात एक धोबी राहत होता .त्याच्याकडे एक दुबळेसे ,मरतुकमडे गाढव होते . धोबी रोज सकाळी  त्या गाढवावर धुवायच्या कपड्यांचा बोजा लादून घाटावरती जी .मग तो संध्याकाळी

STAY IN TOUCH!

LATEST NEWS