BREAKING NEWS

< >

google marathi sms

 

google marathi sms

 

खुपदा माझा एकलेपणा
माझ्याशी बोलका होतो
मग कोणी एक शब्द जरी बोललं,
तर त्याचाही गलका होतो.

 

 

जन्मभर जळल्यावर
मेल्यावर पण जाळतात
लाकडापेक्षा माणसंच
लाकडाचे गुणधर्म पाळतात.

 

 

 

 

TAGS :

STAY IN TOUCH!

LATEST NEWS