BREAKING NEWS

< >

kavita marathi love

 

Kavita Marathi Love

kavita marathi love

जाईतला, जुईतला
गंध माझ्या मनातला
लहरीचा धूंद सुगंध
हसण्यामधे भरून ये

सरीतला, दरीतला
थेंब माझ्या डोळ्यातला
सुखाचा एक आसू
जगण्यामधे पेरून ये

 

Kavita Marathi Love :-: Kavita Marathi Love

TAGS :

STAY IN TOUCH!

LATEST NEWS