BREAKING NEWS

< >

kumbhar

लहानपण कुंभाराच

Ram 2015-03-25 11:25:52

लहानपण कुंभाराच ओंल,मडक असत .

त्याला जस ओवाळल तस वळत असत .

परंतु ते कुण्या एरया-गैर्याच्या हातात नसत.

ते फक्त आई वडिल्यांच्या हातात असत.

कारण ते ओल्या मडक्या

STAY IN TOUCH!

LATEST NEWS