BREAKING NEWS

< >

best marathi poems

 

best marathi poems

ज़न्माला आला आहेस
थोडं जगून बघ ,
जीवनात दु:ख खूप आहे ,
थोडं सोसून बघ !
चिमुट्भर दु:खाने कोसळू नकोस ,
दु:खाचे पहाड चडून बघ !
यशाची चव चाखून बघ ,
अपयश येत, निरखून बघ ,
डाव मांडणं सोपं असतं ,
थोडं खेळून बघ ! 
घरटं बांधणं सोपं असतं ,
थोडी मेहनत करुन बघ !
जगणं कठीण असतं , मरणं सोपं असतं ,
दोन्हीतल्या वेदना झेलून बघ !
ज़ीणं - मरणं एक कोडं असतं ,
जाता - जाता एवढं सोडवून बघ !

best marathi poems

best marathi poems

best marathi poems

best marathi poems

best marathi poems

TAGS :

STAY IN TOUCH!

LATEST NEWS